Apvienot Latvijas sieviešu organizācijas vienotā sadarbības tīklā
Sekmēt sieviešu tiesību un interešu aizsardzību

Apbalvos politiķus, kas ar saviem darbiem veicinājuši dzimumu līdztiesību Latvijas pašvaldībās

Rīt, 30. aprīlī, plkst. 14 Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) attālināti un Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla Facebook kontā šeit notiks Dzimumu līdztiesības balvas pasniegšanas ceremonija, kurā par ieguldījumu sieviešu un vīriešu, meiteņu un zēnu dzīves kvalitātes uzlabošanā jeb dzimumu līdztiesības nodrošināšanā tiks godināti pašvaldību politiķi no visiem Latvijas reģioniem.

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla (Sieviešu sadarbības tīkls) un Latvijas Pašvaldību savienības aicinājumam nominēt pašvaldību politiķes un politiķus Dzimumu līdztiesības balvai atsaucās dažādu jomu nevalstiskās organizācijas, izvirzot vietējos politiķus, kas ieguldījuši darbu un pašvaldības līdzekļus, lai mazinātu Covid-19 ietekmi, sniedzot palīdzību sievietēm un ģimenēm ar bērniem, nodrošinājuši atbalstu īpaši neaizsargātām grupām (cilvēkiem ar invaliditāti, jaunajām māmiņām, pirmspensijas un pensijas vecuma sievietēm, romiem u. c.), gādājuši par veselību, vardarbības mazināšanu pret sievietēm un bērniem, ģimenei draudzīgas infrastruktūras attīstību, sieviešu līdzdalību un pārstāvniecību sabiedrības dzīvē, darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Inete Ielīte, Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja: “Dzimumu līdztiesības balvas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem un novērtēt politiķu ieguldījumu dzimumu līdztiesības nodrošināšanā, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas Savienības un ANO konvencijās nostiprinātajām dzimumu līdztiesības vērtībām. Balvu tradicionāli pasniedz pirms pašvaldību vēlēšanām, novērtējot Latvijas pašvaldību politiķu ieguldījumu dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā laikā no 2018. līdz 2021. gadam. Balva pašvaldību politiķiem tiek piešķirta jau trešo reizi.”

“2021. gada Dzimumu līdztiesības balvu projektā “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” līdzfinansē EEZ un Norvēģijas grantu programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, atzīstot, cik svarīga ir līdztiesība un sieviešu aktīva dzīves pozīcija. Sadarbībā ar Labklājības ministriju no šī gada Dzimumu līdztiesības balva ar ministres R. Petravičas atbalstu kļuvusi par kopīgu – nevalstisko organizāciju un valsts pasākumu, kas iekļauts Plāna sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam,” informē Inete Ielīte.

Žūrijā pašvaldību politiķu ieguldījumu vērtēja Sieviešu sadarbības tīkla valdes locekles, Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre Mudīte Priede un neatkarīgi eksperti – Tiesībsargs Juris Jansons un žurnāla “Mājas Viesis” galvenā redaktore Dace Terzena.

Dzimumu līdztiesību balvas svinīgās ceremonijas dalībniekus iepriecinās Labas gribas vēstnieks trombonists Vairis Nartišs un romu folkloras ansamblis “Ame Roma”. Klausītājiem un skatītājiem būs iespēja dzirdēt stāstu par balvas vēsturi, tās ieguvējiem, žūriju un arī šā gada balvas stāstu mākslinieces Marutas Raudes piemiņai un jauno balvas identitāti, ko veidojis mākslinieks Ģirts Semēvics.

Balvas kopā ar žūriju attālināti pasniegs labklājības ministre Ramona Petraviča, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un iepriekšējās Dzimumu līdztiesības balvas laureāts Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums.

Pasākums tiek īstenots projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ietvaros, to finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Programma_DzLbalva-publiskosanai-1.doc

Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls aicina pieteikt kandidātus Dzimumu līdztiesības balvai

Biedrība aicina kolēģus NVO sektorā nominēt pašvaldību politiķes un politiķus Dzimumu līdztiesības balvai, iesniedzot pieteikumus līdz 2021. gada 23. aprīlim šeit saite uz anketu.  

Balva tiek pasniegta sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību Savienību, tās mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem un novērtēt politiķu ieguldījumu dzimumu līdztiesības nodrošināšanā, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas Savienības un ANO Konvencijās nostiprinātajām dzimumu līdztiesības vērtībām. Dzimumu līdztiesības balva šogad pašvaldību politiķiem tiks pasniegta jau trešo reizi, un tā tradicionāli tiek pasniegta pirms pašvaldību vēlēšanām.

Latvijas nevalstiskās organizācijas aicinātas nominēt politiķus, kas ieguldījuši darbu un pašvaldības līdzekļus, lai mazinātu COVID-19 ietekmi, sniedzot palīdzību sievietēm, ģimenēm ar bērniem, nodrošinājuši atbalstu īpaši neaizsargātām grupām (cilvēki ar invaliditāti, jaunās māmiņas, pirmspensijas un pensijas vecuma sievietes, romi u.c.), lai īstenotu veselības veicināšanas pasākumus, it īpaši sievietēm, veicinātu vardarbības pret sievietēm un bērniem mazināšanu, ģimenei draudzīgas infrastruktūras attīstību, veicinājuši sieviešu līdzdalību un pārstāvniecību sabiedrības dzīvē, veicinājuši sieviešu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanu, darba un privātās dzīves līdzsvaru.DzLB_nolikums__LSOST_LPS.docx

Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls Rīgas Domes ārkārtas vēlēšanās aicina veidot līdzsvarotu pārstāvniecību


Biedrība aicina kolēģus NVO sektorā, gatavojoties šī gada 29. augusta Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām, īpašu uzmanību pievērst sievietēm partiju sarakstos un visus topošos deputātus aicināt apņemties aizstāvēt sieviešu un meiteņu tiesības, nodrošināt vienlīdzīgu sieviešu un vīriešu pārstāvniecību varas pozīcijās un visos lēmumu pieņemšanas līmeņos, strādājot Rīgas Domē.

Apskatot Centrālās Vēlēšanu komisijas datus redzams, ka Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu kandidātu sarakstos ir tikai 29.4% sieviešu, tikai divām no 15 partijām ir sievietes - mēra kandidātes.  Biedrība padziļināti analizēja tās deviņas partijas, kurām saskaņā ar SKDS partiju reitingu ir iespēja pārvarēt 5% robežu. Vairāk informācijas - pielikumā.

Aicinajums_balsot_par_sievieti.docxI.Ielīte uzrunā ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteju (CEDAW) par sieviešu situāciju Latvijā  2020. gada 10.februārī

Vairāku Latvijas NVO vārdā - Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla, Latvijas Pretnabadzības tīkla,  Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO" - vārdā I.Ielīte uzrunāja ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteju tās sesijā Ženēvā 2020. gada 10.februārī. Uzrunā tika akcentēts pirmspensijas vecuma sieviešu, sieviešu ar invaliditāti un romu sieviešu stāvoklis Latvijā, akcentējot, ka ievainojamāko sieviešu grupu balsis netiek sadzirdētas lēmumu pieņemšanas līmeņos un nav pieejams finansējums sieviešu NVO darbam. Biedrība arī iesniedza Ēnu ziņojumu CEDAW komitejai ar plašāku ieskatu Latvijas sieviešu realitātē un priekšlikumiem situācijas uzlabošanai.

Oral_statement_CEDAW

No 2020. gada 1. janvāra līdz 31.oktobrim biedrība īsteno projektu "Aizstāvot Latvijas sieviešu tiesības un stiprinot dzimumu līdztiesības politiku nacionālā un Eiropas līmenī – 2020.gada programma" (Nr. 2020.LV/NVOF/MIC/046). Biedrība veicinās vienādu tiesību, iespēju un pienākumu nodrošināšanu starp vīriešiem un sievietēm Latvijā, dzimumu līdztiesības principu integrēšanu visās rīcībpolitikas sfērās, prioritāri - sieviešu pārstāvniecība politikā, sabiedrības veselība un sievietes drošība., pārstāvot LSOST dalīborganizāciju viedokļus. Projekta ietvaros tiks nodrošināts kvalitatīvs konsultāciju process starp pilsonisko sabiedrību un lēmumu pieņemšanas institūcijām pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības līmenī. Tiks nodrošināta biedrības dalība ES līmeņa platformā Eiropas Sieviešu lobijā, būtiskajās dzimumu līdztiesības politikas darba grupās – Latvijas Dzimumu līdztiesības komitejā, Iekšlietu, Tieslietu, Ārlietu ministrijas darba grupās.Tiks sagatavoti ieteikumi valsts un pašvaldības rīcībpolitikas veidotājiem un c. Projekta rezultātā tiks nodrošināta sieviešu tiesību aizstāvības un dzimumu līdztiesības sabiedrisko organizāciju atpazīstamība un veicināta to darbības ilgtspēja.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta aktivitāšu saturs ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aktivitāšu saturu atbild Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls. 

 .